Zobacz wszystkie scenariusze

Cztery kąty robot piąty

Wonder Workshop

Opis

Świat jest pełen kątów! W naszych budynkach, na drogach, biurkach i kanapach, a nawet w naszych ciałach są kąty, które można zmierzyć. Wielu specjalistów używa kątów, aby nasz świat stał się bezpieczny, a nasze ciała poruszały w najlepszy możliwy sposób, zatem pomiar i zrozumienie kątów to ważne umiejętności. Podczas tej lekcji uczniowie nauczą się, w jaki sposób poruszać i obracać robotem Dash, aby podążał po zaplanowanej łamane. Nauczą się rysować kąty, rozpoznawać rodzaje kątów wiedząc jakie wartości przyjmują poszczególne kąty.

 

Przedmioty


edukacja matematycznazajęcia komputerowematematyka

Wielkość grupy

2-5 uczniów

 

Czas

90

Klasy

2 - 6

Cele lekcji

      Mierzenie i rysowanie kątów o wielkościach wyrażonych liczbą całkowitą.

      Określanie rodzajów kątów (ostry, rozwarty, pełny, półpełny, prosty)

      Rozpoznawanie kątów typowych: 90, 180, 360 stopni.

      Zrozumienie, że kąty można dodawać, odejmować oraz powiększać i zmniejszać określoną ilość razy.

      Programowanie robota Dash, aby poruszał się wzdłuż określonej łamanej (ścieżki).

 

Co będziesz potrzebować

Roboty i akcesoria

  • Dash
    Dash
  • Spychacz
    Spychacz

Potrzebne materiały

● Linijka, metr
● Taśma malarska
● Duże arkusze papieru

Realizowane obszary podstawy programowej

I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I-III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Cele kształcenia – wymagania ogólne (pkt. 6)
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Edukacja matematyczna, uczeń: (pkt. 1)
Zajęcia komputerowe, uczeń: (pkt. 2)
II ETAP EDUKACYJNY: KLASY IV-VI
MATEMATYKA
Cele kształcenia – wymagania ogólne (pkt. II)
Treści nauczania – wymagania szczegółowe, Uczeń: (pkt. 1,2,3,4,5)
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE
Cele kształcenia – wymagania ogólne ( IV)
Treści nauczania – wymagania szczegółowe (pkt. 1,2)
Korelacja z propozycją nowej podstawy programowej zajęć komputerowych.
Etap I (szkoła podstawowa, klasy I-III) Informatyka (I, I.2)
Etap II (szkoła podstawowa, klasy IV-VI) Informatyka (I, I.2)

LEKCJA 1

Co to jest kąt?

Jak Dash będzie rysował kąty?

Wstęp: wprowadzimy ucznia w pojęcie prędkości, podamy przykłady, przeprowadzimy ćwiczenie poglądowe, poznamy wzory n 

Przebieg lekcji

Co to jest kąt, rodzaje kątów.

Każdy kąt ma: wierzchołek (punkt), dwa ramiona, swoje wnętrze

Poproś ucznia aby stanął w kącie sali, wytłumacz uczniom że w kącie może się coś zmieścić, że ściany to ograniczenie kąta.

Użyj do prezentacji katów dużego cyrkla, wachlarza i zaczynając od 0 pokazuj uczniom jak kąt się powiększa.

 

Kąt ostry to kąt pomiędzy 0° a 90°.

Kąt prosty ma dokładnie 90°.

Kąt rozwarty to kąt, który jest większy niż 90° i mniejszy niż 180°.

Kąt półpełny ma dokładnie 180°.

 

Jak mierzymy kąty?

Rozdaj kątomierze wszystkim uczniom. Jeżeli nie masz w klasie do dyspozycji zestawu kątomierzy możesz wydrukować kątomierz korzystając z załącznika 1.

Porozmawiaj z uczniami o cechach kątomierza:

      Wskaż dół kątomierza (przez środek, który oznaczony jest jako 0) i określ go jako podstawę kąta, lub pierwszą linię kąta.

      Pomóż uczniom zauważyć, że wszystkie znaki podziałki na zakrzywionej krawędzi przedstawiają punkt, w którym znajdzie się druga linia lub promień kąta.

Porozmawiaj z uczniami o tym, jak używać kątomierza:

      Umieść środek kątomierza na wierzchołku kąta.

      Wyrównaj dół kątomierza do jednej z linii kąta.

      Obserwuj, gdzie druga linia kąta znajdzie się na kątomierzu.

Korzystając z załącznika 2 (mierzenie kątów) poproś o wykonanie polecenia.

Dla każdego narysowanego kąta zmierz kąt korzystając z kątomierza. Po zmierzeniu każdego z kątów nazwij kąty jako ostre, rozwarte lub półpełne i omów z uczniami te terminy. Przy pomiarze linii prostej zwróć uwagę na to, że linia prosta ma zawsze 180 stopni.

Rysowanie kątów z Dashem.

Zanim zaczniemy zabawę z naszym robotem, musimy nauczyć się w jaki sposób Dash będzie wykonywać nasze zadanie.

Aby powstał kąt musimy:

     wyznaczyć wierzchołek

     narysować pierwsze ramie

     odmierzyć za pomocą kątomierza

     dorysować drugie ramie

Rysowanie kątów przy pomocy Dasha musimy nieco zmodyfikować.

 

Wyznaczamy wierzchołek kąta, który znajduje się tuż przed nim, w miejscu przed trójkątnym, przednim światłem.


Mocujemy pisak. Jak wyznaczymy środek (wierzchołek) to nie ma znaczenia gdzie go zamocujemy, nasz kąt będzie miał większy lub mniejszy łuk, ale miara samego kąta nie ulegnie zmianie. Do mocowania pisaka możesz użyć inne akcesorie do robotów.


Po zakończeniu pracy robota, łączymy początek łuku i koniec z wyznaczonym środkiem dokonując pomiary kąta za pomoca kątomierza


Uwaga: pomiary będą miały błędy +/- 10 stopni, ze względu na niekontrolowane poruszanie się robota, jakość przymocowania pisaka lub nawet przymocowanie kartki do podłoża.

Zadanie dla uczniów:

Przyklejcie taśmą malarską arkusz papieru do podłogi, wyznaczając poszczególne elementy, narysuj za pomocą robota Dash kąty, używając aplikacji Blockly. Zwracaj uwagę na kierunki obrotu. Po wykonaniu rysunku, zmierz kątomierzem miarę kąta i porównaj jaki błąd powstał przy pomiarach.

Kąty do narysowania: 40, 90, 100, 130, 180.


LEKCJA 2

Jak rysować duże kąty?

Wędrówki Dasha po łamanej?

 

Rozdaj uczniom roboty i tablety, a także arkusze zapisu dodawania kątów.

Poproś uczniów, żeby zastanowili się, czy kąty można dodawać. Na przykład, kiedy robot Dash obróci się o 80 stopni, czy jest to to samo, co obrót o 30 stopni i następnie o 50 stopni. Jeżeli tak, czy możliwe są w tym przypadku inne kombinacje kątów, które tworzą 80 stopni? A co z innymi kątami całkowitymi?

Uczniowie mogą wykorzystać w tym celu prosty program, typu "Obróć o X stopni", ale zachęć uczniów, żeby użyli zmiennych do ustawienia kąta obrotu. Jeżeli uczniowie wykonują 2 obroty, stworzą dwie zmienne i ustawią je na żądane ilości kątów. Następnie robot Dash, obróci się o oba te kąty. Dojdź z klasą do wniosku, że można podzielić dowolny kąt na mniejsze nienakładające się kąty i ich łączna wielkość będzie taka sama jak początkowego kąta.

 

Omów przykład z uczniami a następnie poproś o wykonanie zadań na karcie pracy w załączniku 3 - budowanie katów.

 

 

Kąt 160o

160o = 100o + 60o


160o = 40o + 50o + 70o


160o = 2 * 80o

 

Wędrówka po łamanej.

Zachęć uczniów, żeby wykonali z taśmy ścieżkę na podłodze, po której będzie poruszał się robot Dash.

Zadanie dla ucznia:

     wykonaj łamaną złożoną z trzech odcinków

     niech proste linie przecinają się jak na obrazku poniżej (łatwiej będzie się w ten sposób poruszać Dashem)

     sam podejmie decyzje pod jakim kątem przecinają się łamane, nie mierz ich

     poleć uczniowi, aby przeszedł wzdłuż ścieżki, aby pokazać, jak będzie poruszał się robot. Uczniowie zobaczą, że Dash nie obróci się o wielkość kąta wewnętrznego, jak można by się spodziewać, ale w rzeczywistości obróci się wzdłuż tego oznaczonego gwiazdką kąta.

     poproś o stworzenie kodu w aplikacji blockly według którego Dash pojedzie po łamanej

Uwaga: uczniowie mogą oszacować długość poszczególnych odcinków i kąt o jaki powinien się obrócić robot ale mogą również wykonać pomiary. Metoda prób i błędów oswaja ich z umiejętnością rozpoznawania kątów.

Przykładowy skrypt:

Kiedy uczniowie skończą ścieżkę swojej grupy, poleć im przejść do kolejnej. Przejdź tyle ścieżek, na ile pozwala czas. Podczas wykonywania zadania poproś aby uczniowie nazywali swoje kąty: ostrym rozwarty, prosty, pełny.

 

Zaproś Dasha i Dota do swojej klasy!

Apple, the Apple logo, and iPad are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.