Zobacz wszystkie scenariusze

Rzut do celu

Anna Świć

Opis

Im częściej urozmaicamy zajęcia z zakresu pojęć matematycznych i prowadzimy je w formie zabaw, tym szybciej dzieci przyswajają zakres materiału, nawet o podwyższonym stopniu trudności. Na tych zajęciach oprócz doskonalenia umiejętności dodawania, odejmowania, znajomości cyfr i właściwego ich użycia w aspekcie porządkowym, dzieci trenowały rzut do celu, dobór właściwej siły i odległości, programując roboty Dash w aplikacji „Blockly”.

Przedmioty


nauczanie zintegrowane

Wielkość grupy

ok. 4 - 7 osób (klasę dzielimy na 3 grupy)

 

Czas

1h

Klasy

przedszkole - zerówka

Cele lekcji

Dziecko:
•    Bierze udział we wspólnych zabawach,
•    Potrafi w prawidłowy sposób przymocować wyrzutnię piłeczek do robota, wie gdzie wkładać piłki przed rzutem,
•    Potrafi zaprogramować robota w aplikacji "Blockly",
•    Potrafi oszacować odległość, dopasować kierunek i siłę rzutu,
•    Potrafi dodawać i odejmować w zakresie od 1 do 9,
•    Potrafi właściwie używać liczb w aspekcie porządkowym.

Co będziesz potrzebować

Roboty i akcesoria

  • Dash
    Dash
  • Wyrzutnia
    Wyrzutnia

Załączniki do lekcji

Potrzebne materiały

• 3 urządzenia mobilne z zainstalowanymi aplikacjami
• 3 zestawy kartoników z cyframi od 1 do 9* (lub cyfry zaklejone na pojemniki),
• 3x 9 pojemników, do których będziemy celować piłeczkami (mogą to być plastikowe miseczki jednorazowe, kubki z nietłukącego się materiału itp.),
• 3x przezroczysta kostka z umieszczonymi na ściankach symbolami dodawania i odejmowania, zawierająca w środku dwie małe kostki.

Realizowane obszary podstawy programowej

• Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych (podstawa programowa wych. przedszkolnego I obszar edukacyjny).
• Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia (podstawa programowa wych. przedszkolnego IV obszar edukacyjny).
• Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną (podstawa programowa wych. przedszkolnego XIII obszar edukacyjny).

         Wspólne przygotowanie do zajęć 

·         Zgromadźcie w 3 miejscach w sali wszystkie potrzebne materiały do zajęć (zajęcia można przeprowadzić również całą grupą, wtedy przygotowujemy  jedno stanowisko pracy)

·         Rozstawcie w rzędzie dziewięć pojemniczków, do których Dash będzie rzucał piłeczką, 

·         Przed każdym pojemnikiem ułóżcie kolejno tabliczki z cyframi od 1 do 9. 

 

Pierwsza, druga, szósta…która z kolei? 

·        Powiedz dzieciom, że na dzisiejszych zajęciach Dash będzie próbował trafić do pojemników z zaznaczonymi cyframi, ale zanim to zrobi, potrzebuje odpowiednich akcesoriów: wyrzutni i piłeczek. 

·        Pokaż dzieciom, w jaki sposób prawidłowo zamontować akcesoria, jeśli będzie taka potrzeba pomóż im przy montażu (róbcie to delikatnie, żeby nie uszkodzić żadnego z elementów). W razie problemu z montażem, skorzystaj z Przewodnika po akcesoriach.  

·        Połączcie roboty z aplikacją „Blockly” na urządzeniach mobilnych, omówcie, które z dostępnych komend odpowiadają za obsługę wyrzutni, parokrotnie popróbujcie jak działa funkcja rzutu, w jaki sposób zmienia się natężenie i kierunek rzutu.  

Uwaga: informacje o tym jak zaprogramować wyrzut piłeczki w Blockly zostało opisane poniżej, w dziale „Programowanie robotów”. 

·        Poproś dzieci, aby mówiły który z kolei (licząc od lewej do prawej) pojemnik jest wskazywany przez nauczyciela. Pokaż kilka pojemników. 

·        Wytłumacz dzieciom, że wybór pojemnika, do którego będzie celował Dash nie jest przypadkowy, za ten wybór odpowiedzialny będzie wynik działania matematycznego. 

·        Rozdziel dzieci na 3 grupy, w każdej grupie wybierz jedną osobę, która będzie czuwać nad przebiegiem pracy w jej zespole (staraj się, aby przy tego typu zadaniach zmieniać liderów grup, jednak nie zmuszaj do przyjęcia takiej roli dzieciaków, które wyjątkowo trudno odnajdują się w takich sytuacjach). Twoja rola sprowadzi się teraz do dyskretnego nadzorowania i udzielania pomocy dzieciakom z wszystkich zespołów. 

Dodajemy, odejmujemy i rzucamy do celu! 

·        Niech pierwsze dziecko z każdej grupy rzuci kostką, wyrzucony plus lub minus będzie wskazywał działanie, które należy wykonać, a dwie małe kostki zadecydują o wielkości składników sumy lub odjemnika i odjemnej. 

·        Umów się z dziećmi, że jeśli wynikiem działań będzie 0 lub liczba 10 lub więcej, rzut kostką jest powtarzany do momentu uzyskania wyniku mieszczącego się w zakresie od 1 do 9.

  

 

·        Prawidłowo wyliczony wynik działania upoważnia dziecko do zaprogramowania Dasha na rzut do celu do pojemnika oznaczonego taką cyfrą, która była tym wynikiem. 

·        Dzieci kolejno rozwiązują zadania matematyczne, a następnie programują Dasha w aplikacji „Blockly” i sprawdzają, czy uda mu się trafić piłeczką do celu. 

·        Każdy trafny rzut w zespole dzieci zaznaczają plusikiem na kartce lub kładą koło siebie odpowiednią liczbę liczmanów (guziki, patyczki, zakrętki, klocki lego itp.) 

·        Na zakończenie zajęć przeliczamy trafne rzuty w każdym zespole.

    

 

 

Programowanie robotów. 

·        Na tych zajęciach dzieci pracują w trzech grupach: wszystkie z aplikacją "Blockly". 

·        Z menu wybieramy kategorię „Accessories”, w której znajdziemy komendy do Wyrzutni piłeczek (ang. Launcher). Do zaprogramowania robota w aplikacji "Blockly" potrzebne będą tylko 2 komendy:  

1.   Load Launcher (left/right) – czyli Załaduj wyrzutnię piłeczką z lewej/prawej strony (ładowanie następuje poprzez skręcenia głowy Dasha w lewą lub prawą stronę), 

2.    Launch with (…) % power – czyli Wystrzel piłeczkę z mocą na ... % (wybieramy moc wyrzutu od 0 do 100%). 

·        Poproś dzieci o ułożenie skryptu, następnie sprawdźcie czy nie ma w nim błędów i ewentualnie je skorygujcie.  

·        Zwróćcie szczególną uwagę na dobór właściwej siły rzutu, pokaż dzieciom sposób zmiany natężenia siły, spróbujcie metodą prób i błędów, jak daleko poleci piłeczka przy danym ustawieniu siły.

  

 

Sugestie: 

Zajęcia można przeprowadzić również w jednej grupie, ale sprawniej i z większym pożytkiem dla dzieci będzie, jeśli podzielimy je na kilka zespołów (przy jednej grupie najprawdopodobniej uda się wykonać tylko po jednym rzucie na dziecko, a przy podziale na zespoły każde dziecko może wykonać kilka działań i zaprogramować kilka rzutów)

 

Zaproś Dasha i Dota do swojej klasy!

Apple, the Apple logo, and iPad are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.